Sahih Bukhari: Kitab Puasa: I’tikaf

Bab: Iktikaf di sepuluh hari terakhir

1885. Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan
kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus bahwa Nafi’ mengabarkannya dari ‘Abdullah bin ‘Umar
radliallahu ‘anhua berkata: ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf pada sepuluh
hari yang akhir dari Ramadhan”.

– I’kitaf ini adalah untuk mencari Malam Lailatul Qadr. Kena duduk di dalam masjid terus. Memutuskan hubungan dengan anak isteri sewaktu itu. Untuk beribadat di masjid sahaja. Maka inilah yang sebenarnya dinamakan i’tikaf. Bukannya seperti pemahaman orang sekarang, iaitu masuk sekejap sahaja ke masjid, sudah dikira i’tikaf.

1886. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan
kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Aisyah
radliallahu ‘anha, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam beri’tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian
isteri-isteri Beliau beri’tikaf setelah kepergian Beliau.

– Ini dalil yang menunjukkan bahawa perempuan boleh juga melakukan i’tikaf di masjid.

1887. Telah menceritakan kepada kami Isma’il berkata, telah menceritakan kepada saya
Malik dari YAzid bin ‘Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimiy
dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ‘i’tikaf pada sepuluh malam pertengahan bulan dari

Ramadhan lalu orang-orang mengikutinya. Hingga ketika malam kedua puluh satu, yaitu

malam ketika Beliau kembali ke tempat i’tikaf Beliau, Beliau berkata: “Siapa yang telah
beri’tilkaf bersamaku maka hendaklah dia beri’tikaf pada sepuluh malam-malam akhir.
Sungguh aku telah diperlihatkan tentang malam Lailatul Qadar ini namun kemudian aku
dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada malam sepuluh akhir dan carilah pada
malam yang ganjil”. Kemudian pada malam itu langit menurunkan hujan. Pada waktu itu
atap masjid masih terbuat dari dedaunan hingga air hujan mengalir masuk kedalam masjid.
Kemudian mataku memandang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang pada dahi Beliau
ada sisa air dan tanah di waktu pagi pada hari kedua puluh satu”.

– Pada zaman Nabi, Lailatul Qadr telah terjadi semasa malam ke 21. Lailatul Qadr tidak tetap. Sentiasa berubah-ubah.

Bab: Wanita haid menyisir kepala orang yang sedang iktikaf 

1888. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan
kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari
‘Aisyah radliallahu ‘anhu berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjulurkan kepala
Beliau kepadaku ketika sedang beri’tikaf di masjid lalu aku menyisir rambut Beliau
sedangkan aku saat itu sedang haidh”.

– Bukanlah semasa beriktikaf itu langsung tidak boleh bertemu dengan isteri.

Bab: Tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan

1889. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari
Ibnu Syihab dari ‘Urwah dan ‘Amrah binti ‘Abdurrahman bahwa ‘Aisyah radliallahu ‘anha
isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
pernah menjulurkan kepala Beliau kepadaku ketika sedang berada di masjid lalu aku
menyisir rambut Beliau. Dan Beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan
(buang hajat) apabila Beliau sedang beri’tikaf”.

– Jikalau sedang beriktikaf, tidak boleh pulang ke rumah, kecuali jikalau ada keperluan yang mendesak.

Bab: Mandi untuk orang yang itikaf 

1890. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata:
“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencumbui aku ketika aku sedang haidh dan
Beliau juga pernah mengeluarkan kepala Beliau dari masjid ketika sedang beri’tikaf lalu aku
membasuh rambut Beliau sedangkan aku saat itu sedang haidh”.

– Di dalam Islam, tidaklah haidh itu menyebabkan seseorang perempuan itu dikira sebagai kotor sehingga tidak boleh disentuh. Itu adalah pemahaman semasa jahiliah. Tapi tidaklah sampai mengadakan hubungan kelamin dengan isteri.

Bab: Iktikaf di malam hari 

1891. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya
bin Sa’id dari ‘Ubaidullah telah mengabarkan kepada saya Nafi’ dari Ibnu’Umar radliallahu
‘anhuma bahwa ‘Umar bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, katanya: “Aku
pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri’tikaf dalam satu malam di Al Masjidil
Haram”. Maka Beliau berkata: “Tunaikanlah nadzarmu itu”.

– Ini menunjukkan bahawa orang Jahiliah dulu pun ada juga melakukan nazar dan melakukan i’tikaf. Dan ini adalah dalil mengatakan jikalau seseorang itu bernazar perkara yang elok yang bersesuaian dengan Islam, maka apabila dia masuk islam, dia kena tunaikan.

– Ada yang menggunakan hadis ini mengatakan bahawa boleh beriktikaf pada malam hari sahaja, tanpa melibatkan puasa. Kerana Umar dalam hadith ini cakap malam, dan kalau malam hari, tidak ada puasa. Allahu a’lam.

Bab: Wanita beriktikaf 

1892. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Amrah dari ‘Aisyah radliallahu
‘anha berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari
bulan Ramadhan dan aku membuatkan tenda khusus untuk Beliau, dan setiap beliau selesai
dari shalat Shubuh Beliau masuk ke dalam tenda tersebut. Kemudian Hafshah meminta izin
kepada ‘Aisyah untuk juga membuat tenda, maka ‘Aisyah mengizinkannya, lalu Hafshah
membuatnya. Ketika Zainab putri dari Jahsy melihatnya ia pun membuat tenda yang lain
buatnya. Pada pagi harinya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat tenda-tenda tersebut
lalu berkata: “Apa ini?” Lalu Beliau diberitahu. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
berkata: “Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan membuat tenda-tenda ini)?”
Akhirnya Beliau meninggalkan i’tikaf pada bulan itu lalu Beliau ber’tikaf sepuluh hari pada
bulan Syawal.

– Pada satu tahun, baginda Nabi berniat untuk melakukan i’tikaf. Tanpa diketahui oleh baginda, isteri-isteri baginda juga ingin untuk menyertai baginda di dalam melakukan i’tikaf itu. Mereka masing-masing memasang khemah. Bila Nabi tahu, dia tidak suka. Masjid bukannya besar sangat, jadi kalau masing-masing dah ada khemah, mestilah menyesakkan keadaan di situ. Dia sampai membatalkan niat untuk melakukan i’tikaf pada ramadhan tahun itu. Tapi kerana baginda memang biasa melakukan i’tikaf, maka baginda mengganti i’tikaf yang sepatutnya dibuat pada Ramadhan itu pada Syawal berikutnya.

Bab: Tenda dalam masjid 

1893. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami
Malik dari Yahya bin Sa’id dari ‘Amrah binti ‘Abdurrahman dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha
berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hendak beri’tikaf. Ketika Beliau menuju tempat
khusus untuk i’tikaf Beliau, Beliau melihat ada tenda-tenda, yaitu tendanya ‘Aisyah, Hafshah
dan Zainab. Maka Beliau berkata: “Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan
membuat tenda-tenda ini)?” Akhirnya Beliau pergi dan tidak jadi i’tikaf. Kemudian Beliau
ber’tikaf sepuluh hari pada bulan Syawal.

Bab: Apakah orang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk suatu
keperluannya 

1894. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami
Syu’aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya ‘Ali bin a-Husain radliallahu
‘anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengabarkan kepadanya
bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam masa-masa
i’tikaf Beliau di masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, dia berbicara sejenak
dengan Beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun
berdiri untuk mengantarnya hingga ketika sampai di pintu masjid yang berhadapan dengan
pintu rumah Ummu Salamah, ada dua orang dari kaum Anshar yang lewat lalu keduanya
memberi salam kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam berkata kepada keduanya: “Kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Shafiyah
binti Huyay”. Maka keduanya berkata: “Maha suci Allah, wahai Rasulullah”. Kejadian ini
menjadikan berat bagi keduanya. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:
“Sesungguhnya setan mendatangi manusia lewat aliran darah dan aku khawatir setan telah
memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua”.

– Boleh untuk berbicara dengan isteri atau orang lain kalau ada keperluan yang mendesak.

– Nabi menghormati isterinya sampai menghantarnya ke pintu masjid.

– Nabi menjelaskan kepada orang yang melihat baginda dengan isterinya. Takut kalau dia tak cakap, mereka akan fikir macam-macam setelah dibisikkan oleh syaitan.

– Syaitan bergerak di dalam tubuh badan manusia di dalam pembuluh darah.

Bab: Iktikaf dan keluarnya nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dipagi hari ke dua
puluh

1895. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Munir dia mendengar Harun bin Isma’il
telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Al Mubarak berkata, telah menceritakan kepada
saya Yahya bin Abu Katsir berkata, aku mendengar Abu Salamah bin ‘Abdurrahman berkata;
Aku pernah bertanya kepada Abu Sa’id Al Khudriy, aku katakan: “Apakah kamu pernah
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberitahukan tentang Lailatul Qadar?”
Dia menjawab: “Ya pernah, kami pernah ber’i’tikaf bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam pada sepuluh malam pertengahan dari bulan Ramadhan. Dia berkata: “Kemudian
kami keluar pada pagi hari kedua puluh. Dia berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam memberikan khuthbah kepada kami pada pagi hari kedua puluh dan berkata:
“Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang Lailatul Qadar namun aku dilupakan
waktunya yang pasti. Maka carilah pada sepuluh malam-malam akhir dan pada malam yang
ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi, bahwa aku sujud diatas tanah dan air (yang
becek). Oleh karena itu siapa yang sudah beri’tikaf bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam maka kembalilah beri’tikaf”. Maka orang-orang kembali ke masjid. Dan saai itu
tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang
awan yang banyak lalu hujan turun. Kemudian shalat didirikan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam sujud diatas tanah yang becek dan air hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada
ujung hidung dan dahi Beliau.

– Ini menunjukkan yang Lailatul Qadr telah berlaku pada malam ke 21 pada zaman rasulullah.

Bab: Wanita mustahadlah beriktikaf 

1896. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin
Zurai’ dari Khalid dari ‘Ikrimah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata; Ada seorang dari isteri-isteri
Beliau yang ikut beri’tikaf bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam
keadaan mengalami istihadhah. ‘Aisyah radliallahu ‘anha melihat ada darah berwarna merah
dan kekuningan sedangkan di bawahnya diletakkan baskom sementara dia mengerjakan
shalat”.

– Menunjukkan kalau perempuan mengalami darah istihadhah, boleh masuk masjid. Yang tak boleh masuk itu, kalau dia darah haidh.

Bab: Wanita mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf 

1897. Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufair berkata, telah menceritakan kepada
saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya ‘Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu
Syihab dari ‘Ali bin Al Husain radliallahu ‘anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan
kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf
telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhriy dari ‘Ali bin Al Husain radliallahu
‘anhuma; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berada di dalam masjid sedangkan isteri-isteri
Beliau bersama Beliau dalam keadaan bergembira. Beliau berkata kepada Shafiyah binti
Huyyay: “Janganlah kamu tergesa-gesa hendak pulang, tunggulah hingga aku keluar
bersamamu”. Rumah Shafiyah berada di perkampungan Usamah. Maka Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam keluar bersama Shafiyah. Kemudian di jalan ada dua orang dari Kaum
Anshar yang berjumpa dengan Beliau lalu keduanya memandang Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam sesaat lalu keduanya meneruskan perjalanannya. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
berkata kepada keduanya: “Kemarilah kalian, ini adalah Shafiyah binti Huyay”. Maka
keduanya berkata: “Maha suci Allah, wahai Rasulullah”. Lalu Beliau shallallahu ‘alaihi
wasallam berkata: “Sesungguhnya syetan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan
aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua”.

Bab: Apakah orang yang iktikaf boleh melakukan pembelaan atas dirinya

1898. Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah berkata, telah mengabarkan
kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu ‘Atiq dari Ibnu Syihab dari ‘Ali
bin Al Husain radliallahu ‘anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin
‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan aku mendengar Az Zuhriy dari ‘Ali bin Al
Husain radliallahu ‘anhuma bahwa Shafiyah radliallahu ‘anhu menemui Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam ketika Beliau sedang i’tikaf. Ketika dia kembali Beliau berjalan
mendampinginya. Kemudian ada seorang dari Kaum Anshar yang melihat Beliau. Setelah
Beliau melihatnya, Beliau memanggil orang itu lalu berkata: “Dia adalah Shafiyah”. Sufyan
beranggapan, Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Ini adalah Shafiyah. Sesungguhnya
syetan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah”. Aku bertanya kepada Sufyan: “Apakah
Shafiyah radliallahu ‘anha menemui Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam pada malam hari?”
Sufyan berkata: Memang, tidak lain kecuali di malam hari”.

– Membela diri adalah perkara yang penting. Maka tentulah dibolehkan oleh Islam.

Bab: Orang yang keluar dari tempat iktikafnya dipagi hari 

1899. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Bisyir telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal pamannya Ibnu Abu Najih dari Abu
Salamah dari Abu Sa’id. Dan diriwayatkan pula, Sufyan berkata, telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin ‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Sa’id. Dan diriwayatkan pula, aku
menduga bahwa Ibnu Abu Labid telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu
Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu berkata: “Kami pernah ber’i’tikaf bersama Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam pada sepuluh malam pertengahan. Ketika pagi pada hari kedua
puluh kami memindahkan (membawa pulang) perlengkapan kami lalu kami menemui
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Beliau berkata: “Siapa yang sudah beri’tikaf
kembalilah ke tempatnya beri’tikaf. Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang
malam ini, aku melihat aku sujud diatas air dan tanah. Ketika Beliau kembali ketempat i’tikaf
Beliau, langit nampak mendung lalu hujan turun. Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu
berkata: “Demi Dzat yang telah mengutus Beliau dengan haq, sungguh langit menurunkan
hujan sejak akhir (sore) hari itu. Masjid saat itu atapnya terbuat dari dedaunan dan sungguh
aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi Beliau.

Bab: Iktikaf di bulan syawwal 

1900. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibnu Salam telah
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudhail bin Ghozwan dari Yahya bin Sa’id dari
‘Amrah binti ‘Abdurrahman dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam selalu beri’tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat Shubuh
Beliau masuk ke tempat khusus i’tikaf Beliau. Dia (Yahya bin Sa’id) berkata: Kemudian ‘Aisyah
radliallahu ‘anha meminta izin untuk bisa beri’tikaf bersama Beliau, maka Beliau
mengizinkannya. Lalu ‘Aisyah radliallahu ‘anha membuat tenda khusus. Kemudian hal ini
didengar oleh Hafshah, maka diapun membuat tenda serupa. Begitu juga hal ini kemudian
didengar oleh Zainab maka dia pun membuat tenda yang serupa. Ketika Beliau selesai dari
shalat Shubuh Beliau melihat tenda-tenda tersebut, maka Beliau berkata: “Apa ini?” Lalu
Beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau). Maka
Beliau bersabda: “Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda
ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya”. Maka
tenda-tenda itu dibongkar dan Beliau tidak meneruskan i’tikaf Ramadhan hingga kemudian
Beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal.

– Baginda melakukan I’tikaf beliau pada bulan Syawal kerana baginda mengqada’ i’tikaf baginda yang baginda tinggalkan kerana tidak suka dengan perbuatan isteri-isteri baginda.

Bab: Pendapat bahwa seseorang tidak harus berpuasa saat iktikaf 

1901. Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah dari saudaranya dari Sulaiman
bin Bilal dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari ‘Umar bin Al
Khaththob radliallahu ‘anhu bahwa dia berkata: “Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar di
zaman Jahiliyyah untuk beri’tikaf satu malam di Al Masjidil Haram”. Maka Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Tunaikanlah nadzarmu itu”. Maka kemudian ‘Umar bin
Al Khaththob radliallahu ‘anhu melaksanakan i’tikafnya pada suatu malam.

Bab: Jika dimasa jahiliyah bernadzar untuk iktikaf, kemudian ia masuk Islam  

1902. Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid bin Isma’il telah menceritakan kepada kami
Abu Usamah dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa ‘Umar
radliallahu ‘anhu bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri’tikaf di Al Masjidil Haram. Dia
(‘Ubaid) berkata: “Aku menduga dia berkata: Untuk satu malam”. Maka Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, kepadanya: “Tunaikanlah nadzarmu itu”.

Bab: Iktikaf di sepuluh hari kedua di bulan ramadan 

1903. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan
kepada kami Abu Bakar dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu
berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selalu beri’tikaf pada bulan Ramadhan selama
sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, Beliau beri’tikaf selama dua puluh hari”.

– Baginda melakukan i’tikaf pada tahun wafatnya dua kali ganda dari yang biasa kerana pada tahun itu juga, Malaikat Jibrail datang dua kali ganda. Selalunya Jibrail akan mengulang membaca Quran sekali dengan Nabi, tapi pada tahun terakhir itu, pembacaan Quran itu dua kali.

Bab: Barangsiapa berniat untuk iktikaf kemudian mempunyai keinginan untuk
keluar (tidak melanjutkan) 

1904. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al Hasan telah
mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza’iy berkata,
telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada saya
‘Amrah binti ‘Abdurrahman dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam memberitahu bahwa Beliau akan beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan
Ramadhan. Lalu ‘Aisyah radliallahu ‘anha meminta izin kepada Beliau (untuk membuat
bangunan (tenda) khusus) maka dia diijinkan. Kemudian Hafshah meminta ‘Aisyah radliallahu
‘anha agar memintakan izin kepada Beliau untuknya lalu dilakukan oleh ‘Aisyah radliallahu
‘anha. Ketika melihat hal itu, Zainab binti Jahsy memerintahkan pula untuk membuatkan
tenda, maka tenda itu dibuat untuknya. ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Adalah Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bila telah selesai dari shalat, Beliau kembali ke tempat khusus
i’tikaf. Maka Beliau melihat ada banyak tenda, lalu berkata: “Apa ini?” Mereka menjawab:
“Ini tenda-tenda milik ‘Aisyah, Hafshah dan Zainab”. Maka Beliau bersabda: “Apakah mereka
mengharapkan kebajikan dengan tenda-tenda ini?. Aku tidak akan beri’tikaf”. Maka Beliau
pulang ke rumah. Setelah Lebaran ‘Iedul Fithri Beliau i’tikaf sepuluh hari di bulan Syawal.

Bab: Orang yang beritikaf memasukkan kepalanya ke dalam rumah untuk dibasuh 

1905. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad telah menceritakan
kepada kami Hisyam binYusuf telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhriy dari
‘Urwah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa dia menyisir rambut Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam saat sedang haidh ketika Beliau sedang i’tikaf di masjid, ketika itu Beliau
menjulurkan kepala Beliau kepadanya.

Kuliah Maulana Asri boleh didapati di sini

Advertisements

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: Kelebihan Malam Lailatul Qadr

Bab 1: Keutamaan Orang yang Mendirikan Shalat Sunnah pada Bulan Ramadhan
Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mendirikan (shalat malam) Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lampau.”
Ibnu Syihab berkata, “Kemudian Rasulullah wafat sedangkan hal itu (shalat tarawih itu) tetap seperti itu. Selanjutnya, hal itu pun tetap begitu pada masa pemerintahan Abu Bakar dan pada masa permulaan pemerintahan Umar.”
– Solat terawih dipanggil Qiyamu Ramadhan pada masa dulu. Tidak diketahui sejak bila dinamakan solat Terawih.
Abdurrahman bin Abd al-Qariy berkata, “Saya keluar bersama Umar ibnul Khaththab pada suatu malam dalam bulan Ramadhan sampai tiba di masjid. Tiba-tiba orang-orang berkelompok-kelompok terpisah-pisah. Setiap orang shalat untuk dirinya sendiri. Ada orang yang mengerjakan shalat, kemudian diikuti oleh sekelompok orang. Maka, Umar berkata, ‘Sesungguhnya aku mempunyai idea. Seandainya orang-orang itu aku kumpulkan menjadi satu dan mengikuti seorang imam yang pandai membaca Al-Qur’an, tentu lebih utama.’ Setelah Umar mempunyai azam (tekad) demikian, lalu dia mengumpulkan orang menjadi satu untuk berimam kepada Ubay bin Ka’ab.Kemudian pada malam yang lain aku keluar bersama Umar, dan orang-orang melakukan shalat dengan imam yang ahli membaca Al-Qur’an. Umar berkata, ‘Ini adalah sebagus-bagus bid’ah (barang baru). Orang yang tidur dulu dan meninggalkan shalat pada permulaan malam (untuk melakukannya pada akhir malam) adalah lebih utama daripada orang yang mendirikannya (pada awal malam).’ Yang dimaksudkan olehnya ialah pada akhir malam. Adapun orang-orang itu mendirikannya pada permulaan malam.”
– Selepas Nabi tidak menyambung solat terawih berjemaah kerana takut ianya akan diwajibkan kepada umat Islam, maka ia tidak lagi dibuat berjemaah. Ia juga tidak dilakukan pada zaman Abu Bakr, mungkin kerana dia tidak melihat kepentingannya, dan dikala itu beliau sibuk melakukan perkara yang lebih penting seperti memerangi orang murtad.
– Umar mengatakan bahawa lebih afdhal lagi adalah melakukan solat pada akhir malam.
– Umar mengatakan yang perbuatan itu adalah sebaik-baik bid’ah kerana ianya seperti baru kerana telah lama tidak dilakukan. Bukanlah ini boleh dijadikan hujah untuk melakukan perkara bid’ah. Bid’ah yang dimaksudkan di sini adalah bid’ah dari segi bahasa sahaja. Ianya bukan bid’ah kerana ia telah pernah dilakukan oleh Nabi semasa hayat beliau.
Bab 1: Keutamaan Lailatul Qadar Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Dan, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (al-Qadr: 1-5)
Ibnu ‘Uyainah berkata, “Apa yang disebutkan di dalam AI-Qur’an dengan kata ‘Maa adraaka’ ‘apakah yang telah memberitahukan kepadamu’ sesungguhnya telah diberitahukan oleh Allah. Apa yang disebutkan dengan kata kata ‘Maa yudriika’ ‘apakah yang akan memberitahukan kepadamu’, maka Allah belum memberitahukannya.”
Bab 3: Mencari Lailatul Qadar pada Malam yang Ganjil dalam Sepuluh Malam Terakhir
Aisyah رضي الله عنها berkata, “Rasulullah ber’itikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, dan beliau bersabda, ‘Carilah malam qadar pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.”Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi صلی الله عليه وسلم bersabda, “Carilah Lailatul Qadar pada malam sepuluh yang terakhir dari (bulan) Ramadhan. Lailatul Qadar itu pada sembilan hari yang masih tersisa, tujuh yang masih tersisa, dan lima yang masih tersisa.” (Yakni Lailatul Qadar).

Ibnu Abbas berkata, “Carilah pada tanggal dua puluh empat.”

– Ibnu Abbas pernah menemui Malam Lailatul Qadr semasa dia kecil lagi. Dia nampak cahaya dan dia telah gerak ayahnya untuk solat.

 

Bab 4: Dihilangkannya Pengetahuan tentang Tanggal Lailatul Qadar karena Adanya Orang yang Bertengkar
Ubadah ibnush-Shamit berkata, “Nabi keluar untuk memberitahukan kepada kami mengenai waktu tibanya Lailatul Qadar. Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum muslimin yang berdebat. Beliau bersabda, ‘(Sesungguhnya aku) keluar untuk memberitahukan kepadamu tentang waktu datangnya Lailatul Qadar, tiba-tiba si Fulan dan si Fulan berbantah-bantahan. Lalu, diangkatlah pengetahuan tentang waktu Lailatul Qadar itu, namun hal itu lebih baik untukmu. Maka dari itu, carilah dia (Lailatul Qadar) pada malam kesembilan, ketujuh, dan kelima.’ (Dalam satu riwayat: Carilah ia pada malam ketujuh, kesembilan, dan kelima).”
– Maka kalau kita sedang beribadat, eloklah jangan ada perbuatan maksiat. Macam kalau ada orang solat, tutuplah tv.
Bab 5: Amalan pada Sepuluh Hari Terakhir dalam Bulan Ramadhan
Aisyah رضي الله عنها berkata, “Nabi apabila telah masuk sepuluh malam (yang akhir dari bulan Ramadhan) beliau mengikat sarung beliau, menghidupkan malam, dan membangunkan isteri beliau.”

Kuliah Maulana Asri boleh didapati di sini

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: Puasa sunnat

Bab 59: Orang yang Berziarah di Tempat Suatu Kaum, Tetapi Tidak Berbuka di Sisi Mereka
969. Anas رضي الله عنه berkata, “Nabi masuk pada Ummu Sulaim, lalu dia menghidangkan kepada beliau kurma dan samin. Beliau bersabda, ‘Kembalikanlah saminmu dan kurmamu ke dalam tempatnya, karena aku sedang berpuasa.’ Kemudian beliau berdiri di sudut rumah, lalu melakukan shalat yang bukan fardhu. Kemudian beliau memanggil Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim berkata, ‘Sesungguhnya ada sedikit kekhususan bagi saya.’ Beliau bertanya, ‘Apakah itu?’ Ia berkata, ‘Pembantumu Anas, tidaklah ia meninggalkan kebaikan dunia akhirat melainkan ia mendoakan untukku, ‘Ya Allah, berilah ia harta dan anak, dan berkahilah ia padanya.’ Sesungguhnya saya termasuk orang Anshar yang paling banyak hartanya. Anakku Umainah menceritakan kepadaku bahwa dimakamkan untuk selain keturunan dan cucu-cucu saya sebelum Hajjaj di Bashrah selang seratus dua puluh lebih.'”
– Ini menunjukkan bahawa jikalau Nabi berpuasa dan dia melawat rumah, dia tidak membuka puasanya. Maka, kalau kita pun melawat seseorang dan kita puasa, mereka hidang makanan, boleh untuk kita menolak untuk memakannya. Tapi, kalau orang yang datang rumah kita, sunnah untuk kita berbuka untuk melayan tetamu itu. Itu macam cerita Abu Darda’, bila Salman al Farisi melawatnya.
– Nabi telah berdoa kepada Anas. Maka seperti biasa, makbul doa baginda. Memang Anas menjadi seorang yang kaya-raya. Kebun dia mengeluarkan hasil dua kali, padahal kebun orang lain sekali sahaja. Anak cucu dia banyak sekali. Sampaikan yang mati sebelum dia pun sekurang-kurangnya seramai 120 orang. Kenapa boleh banyak macam tu? Sebabnya anaknya bukan hanya dari isteri-isterinya sahaja, tapi anak hasil dari hamba sahayanya. Kenapa boleh mati banyak sangat? Sebab keturunannya dia dididik untuk mengembangkan islam. Maka ramailah yang berperang dan mati di jalan Allah.
Bab 60: Mengerjakan Puasa pada Akhir Bulan
970. Imran bin Hushain رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi صلی الله عليه وسلم bertanya kepada nya atau bertanya kepada seorang lelaki dan Imran mendengar. Beliau bersabda, “Hai ayah Fulan, tidakkah kamu berpuasa pada akhir bulan ini?” Imran berkata, “Saya kira yang beliau maksudkan itu Ramadhan.” Orang itu menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Apabila kamu berbuka (tidak berpuasa), maka berpuasalah dua hari.” Shalt tidak mengatakan, “Saya mengira bahwa yang dimaksudkan itu adalah bulan Ramadhan.” (Dalam satu riwayat: “Di akhir Sya’ban.”)
– Yang dimaksudkan di sini adalah puasa bulan Syaaban. Ada dua pendapat di sini. Pertama, Nabi memang tidak suka orang untuk berpuasa banyak di hujung-hujung Syaaban. Jadi orang yang ditanyanya itu, dia ada dengar dia selalu berpuasa di bulan Syaaban. Maka, bila Nabi tanya tu, dia macam perli.
Pendapat kedua adalah, walaupun Nabi pernah larang, tapi kalau seseorang itu telah biasa buat, maka dia kena buat. Jadi Nabi tanya kenapa tak buat seperti kebiasaannya.
Bab 61: Puasa Pada Hari Jumat (Saja). Apabila Seseorang Memasuki Pagi Hari Jumat dengan Berpuasa, Maka Hendaklah Ia Berbuka
971. Muhammad bin Abbad berkata, “Saya bertanya kepada Jabir, ‘Betulkah Nabi melarang berpuasa pada hari Jumat? (Yakni, mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja)?’Ia menjawab. ‘Betul.'”
972. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Saya mendengar Nabi bersabda, ‘Jangan sekali-kali kamu berpuasa pada hari Jumat, melainkan bersama dengan satu hari sebelumnya atau sesudahnya.'”973. Juwairiyah bin Harits رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi صلی الله عليه وسلم masuk padanya pada hari Jumat di mana ia sedang berpuasa. Beliau bersabda, “Apakah kelmarin engkau berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak”. Beliau bersabda, “Apakah esok engkau berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Berbukalah!” (Maka, ia berbuka/tidak berpuasa).

– Ini adalah dalil mengatakan tidak boleh kita berpuasa khas kepada hari Jumaat sahaja. Kalau nak puasa, kena puasa dengan hari Khamis atau hari Sabtu sekali. Walaupun hari Jumaat adalah hari yang mulia di sisi Islam, tapi tidak boleh kita berpuasa. Macam kitalah sekarang ni, melebihkan sangat hari Jumaat itu sampai melakukan ibadat khusus seperti membaca Yasin pada malam Jumaat, padahal tidak disuruh pun.

– Kenapatidak boleh puasa khas pada hari Jumaat, banyak pendapat ulama’. Antaranya, seperti kita tahu, Jumaat adalah hari raya kepada umat Islam. Maka hari raya tidak boleh berpuasa. Maka sebab itulah tidak berpuasa.

– Kita boleh berpuasa hanya pada hari Jumaat jikalau kita mengamalkan puasa berterusan. Contohnya ialah jikalau kita buat puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi, kalau kita mengamalkan macam tu, dan kalau hari puasa itu jatuh pada hari Jumaat, maka bolehlah kita berpuasa.

 

Bab 62: Bolehkah Mengkhususkan Sesuatu Dari Hari-Hari Yang Ada
974. Alqamah bertanya kepada Aisyah, “(Wahai Ummul Mu’minin! Bagaimanakah amalan Nabi?) Apakah beliau mengkhususkan hari-hari dengan sesuatu?” Ia menjawab, “Tidak, amal beliau itu kekal. Siapakah di antara kalian yang kuat (mampu) terhadap sesuatu yang Rasulullah mampu melakukannya?”
Bab 63: Puasa pada Hari Arafah
975. Maimunah mengatakan bahwa orang-orang ragu-ragu terhadap puasanya Nabi pada hari Arafah. Maka, Maimunah mengirimkan susu yang telah diperah kepada beliau. Pada saat itu beliau sedang berhenti di mauqif (yakni tempat wuquf di Arafah). Kemudian beliau meminumnya, sedangkan orang-orang melihatnya.
– Begitulah bijaknya para sahabat/sahabah untuk mendapatkan maklumat dari Nabi. Mereka beri dia minum, sebab nak tahu puasa atau tidak. Maka, sebab Nabi minum, maka tahulah mereka bahawa Nabi tidak puasa. Nabi tidak puasa, kerana pada hari Arafah itu, adalah hari raya kepada mereka yang melakukan haji. Hari Raya tidak boleh puasa. Tapi kalau kita tidak menjalankan ibadah haji, maka boleh kita berpuasa.
Bab 65: Puasa Pada Hari Nahar (Hari Raya Kurban)
976. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Dilarang melakukan dua macam puasa dan dua macam jual beli. Yaitu, puasa pada hari raya Fitri dan hari raya kurban, jual beli mulamasah dan munabadzah.”
– Telah masyhur bahawa tidak boleh berpuasa pada hari raya.
– Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli munabadzah, yaitu penjual menyerahkan pakaian yang dijualnya kepada pembeli tanpa diperiksa atau dilihat-lihat terlebih dulu oleh si pembeli.Dan beliau melarang jual beli mulamasah, yaitu si pembeli hanya menyentuh pakaian yang dijual tanpa melihat-lihatnya (tanpa memeriksanya), (HR Bukhari [2144] dan Muslim [1512]).

Bab 66: Puasa pada Hari-Hari Tasyriq
977. Hisyam berkata, “Aku diberitahu oleh ayahku bahwa Aisyah berpuasa pada hari-hari tasyriq di Mina, dan ayahnya (Abu Bakar) juga berpuasa pada hari-hari itu.”
Aisyah dan Ibnu Umar رضي الله عنهم berkata, “Hari-hari Tasyriq itu tidak diperbolehkan orang berpuasa padanya selain bagi orang-orang yang tidak mempunyai binatang hadyu.”Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, “Mengerjakan puasa itu boleh bagi orang yang bertamattu’ dengan umrah sampai ke haji sehingga pada hari Arafah. Jika orang itu tidak mendapatkan hadyu dan tidak berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada hari-hari Mina.”

– Hari-hari tasyriq juga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang disebutkan di atas.

 

Bab 67: Puasa pada Hari Asyura
Aisyah رضي الله عنه berkata, “Pada hari Asyura orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada masa jahiliah, dan Rasulullah berpuasa juga. Ketika itu tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura itu (sebelum difardhukannya puasa Ramadhan, dan pada hari itu Ka’bah diberi kelambu). Ketika (puasa) Ramadhan difardhukan (dalam satu riwayat: turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadhan), maka puasa Ramadhan itulah yang wajib, dan beliau meninggalkan hari Asyura. Barangsiapa yang mau, maka berpuasalah; dan barangsiapa yang mau, maka ia boleh meninggalkannya.” (Dan dalam satu riwayat: “Sehingga diwajibkan puasa Ramadhan, dan Rasulullah bersabda, ‘Barangsiapa yang mau, maka berpuasalah; dan barangsiapa yang mau, maka ia boleh berbuka.'” ).
– Maka, dahulu puasa Asyura itu adalah wajib, tapi kemudian ia telah jatuh menjadi sunat sahaja.
Humaid bin Abdurrahman mengatakan bahwa ia mendengar Mu’awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه pada hari Asyura, pada tahun haji, berkata di atas mimbar, “Wahai penduduk Madinah, manakah ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Ini adalah hari Asyura dan tidak diwajibkan mengerjakan puasa atasmu. Tetapi, aku berpuasa. Barangsiapa yang menghendaki puasa, bolehlah berpuasa. Barangsiapa yang tidak menghendaki berpuasa, maka boleh tidak berpuasa.'”
Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Nabi tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka, beliau bertanya, ‘Apakah ini?’ Mereka menjawab, ‘Hari yang baik (dalam satu riwayat hari besar). Ini adalah hari yang Allah pada hari itu menyelamatkan bani Israel dari musuh mereka. (Dalam satu riwayat: Hari yang pada saat itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel atas musuh mereka). Maka, Musa berpuasa pada hari itu sebagai pernyataan syukur kepada Allah, (dan kita berpuasa pada hari itu untuk menghormatinya’). Beliau bersabda, ‘Aku lebih berhak (dalam satu riwayat: ‘Kita lebih lebih layak) terhadap Musa daripada kamu sekalian (kaum Yahudi).’ Lalu, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan berpuasa pada hari itu.” (Dalam riwayat lain: “Kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka (kaum Yahudi), maka berpuasalah kalian.”)
Abu Musa رضي الله عنه berkata, “Hari Asyura itu dianggap oleh kaum Yahudi sebagai hari raya.” (Dalam satu riwayat: Abu Musa berkata, “Nabi memasuki Madinah, tahu-tahu orang-orang Yahudi mengagungkan hari Asyura dan berpuasa padanya. Lalu, Nabi bersabda, ‘Kita lebih berhak untuk berpuasa pada hari itu.). Maka, berpuasalah kamu semua pada hari Asyura itu.'”Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Saya tidak pernah melihat Nabi mengerjakan puasa pada suatu hari yang oleh beliau lebih diutamakan atas hari-hari yang lain, kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini, yakni bulan Ramadhan.”

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: Puasa Syaaban

Bab 50: Puasa dalam Bulan Sya’ban
966. Aisyah رضي الله عنها berkata, “Rasulullah melakukan puasa (sunnah) sehingga kami mengatakan, ‘Beliau tidak pernah berbuka.’ Dan, beliau berbuka (tidak berpuasa) sehingga kami mengatakan, ‘Beliau tidak pernah berpuasa.’ Saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadhan. Saya tidak melihat beliau berpuasa (sunnah) lebih banyak daripada puasa dalam bulan Sya’ban. (Dan dalam satu riwayat: ‘Nabi tidak pernah melakukan puasa (sunnah) dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya’ban. Karena, beliau sering berpuasa dalam bulan Sya’ban sebulan penuh.’) Beliau bersabda, ‘Lakukan amalan menurut kemampuanmu, karena Allah tidak pernah merasa bosan terhadap amal kebaikanmu sehingga kamu sendiri yang bosan.’ Dan, shalat (sunnah) yang paling dicintai Nabi adalah yang dilakukan secara berterusan, meskipun hanya sedikit. Apabila beliau melakukan suatu shalat (sunnah), maka beliau melakukannya secara berterusan.”
– Bukanlah Nabi melakukan Puasa dalam bulan Syaaban tu sebulan penuh. Tapi kerana banyaknya baginda berpuasa dalam bulan itu, maka nampak macam penuh. Pendapat mengatakan bahawa kerana isteri-isteri baginda mengganti puasa qada’ ramadhan pada bulan Syaaban, maka baginda menemani mereka.
– ada dalam hadith yang lain, Nabi melarang melakukan puasa selepas pertengahan bulan Syaaban.
Bab 51: Perihal Puasa Nabi dan Berbukanya
967. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Beliau melakukan puasa (sunnah) sehingga ada orang yang mengatakan, ‘Tidak, demi Allah, beliau tidak pernah berbuka (yakni tidak pernah tidak berpuasa). Dan beliau juga berbuka (yakni tidak melakukan puasa sunnah), sampai ada orang yang mengatakan, ‘Tidak, demi Allah, beliau tidak pernah berpuasa (sunnah).'”
968. Humaid berkata, “Saya bertanya kepada Anas tentang puasa Nabi, lalu ia berkata, ‘Tidaklah beliau berpuasa di suatu bulan melainkan saya melihatnya, dan tidaklah beliau berbuka melainkan saya melihatnya. Tidaklah beliau berjaga malam melainkan saya melihatnya, dan tidaklah beliau tidur melainkan saya melihatnya. Saya tidak pernah menyentuh sutera atau sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Saya tidak pernah mencium minyak kasturi dan bau harum yang lebih harum daripada bau Rasulullah.'”

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: orang meninggal dan lain-lain

Bab 42: Orang yang Meninggal Dunia Sedang Ia Masih Punya Kewajiban Puasa
Al-Hasan berkata, “Jika ada tiga puluh orang yang mengerjakan puasa sehari untuk orang yang meninggal dunia, maka hal itu sudah boleh (cukup).”
954. Aisyah رضي الله عنها mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang meninggal sedang ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya.”955. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Seorang laki-laki (dalam satu riwayat: seorang wanita) datang kepada Nabi. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku (dalam riwayat kedua: saudara wanitaku) meninggal, sedang ia masih mempunyai kewajiban puasa satu bulan (dalam riwayat kedua itu disebutkan: puasa nazar) (dan dalam riwayat ketiga: puasa lima belas hari), apakah saya mengqadha untuknya?” Beliau bersabda, “Ya, hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan.”- Hadith ini mengatakan bahawa jikalau sesiapa ada lagi puasa yang tidak dilakukannya, maka wali atau anak beranaknya yang kena ganti.

Bab 43: Bilakah Orang yang Berpuasa Itu Boleh Berbuka?
Abu Sa’id al-Khudri berbuka puasa ketika bulatan matahari telah tenggelam.
956. Umar ibnul Khaththab dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Apabila malam datang dari sini, dan siang berlalu dari sini, sedang matahari telah terbenam, maka sesungguhnya orang yang berpuasa boleh berbuka.'”
957. Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه berkata, “Kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ketika matahari terbenam, beliau bersabda kepada sebagian kaum (seseorang dari mereka), ‘Wahai Fulan, berdirilah, campurlah sawiq (tepung gandum) dengan air untuk kita.’ Orang itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau sampai tiba sore hari.’ (Dalam satu riwayat: Alangkah baiknya kalau engkau menunggu sampai sore hari.’ Dan dalam riwayat lain: Cahaya matahari masih tampak.) Beliau bersabda, ‘Turunlah, campurlah sawiq dengan air untuk kita.’ Orang itu menjawab, ‘Sesungguhnya engkau masih mempunyai waktu siang yang cukup.’ Beliau bersabda, ‘Turunlah, campurlah sawiq dengan air untuk kita.’ Lalu orang itu turun, kemudian membuat minuman untuk mereka (setelah diperintahkan ketiga kalinya). Lalu, Nabi minum,kemudian melemparkan isyarat (Dalam satu riwayat berisyarat dengan tangan beliau ke sini. Dan dalam satu riwayat: berisyarat dengan jarinya ke arah timur), lalu beliau bersabda, ‘Apabila kamu melihat malam datang dari sini, maka orang yang berpuasa sudah diperbolehkan berbuka.'”
– Apabila Nabi menyuruh lelaki itu untuk menyediakan makanan, waktu berbuka belum tiba lagi. Tapi Nabi nak mengajar bahawa kena ada persediaan untuk berbuka. Jangan dah dekat waktu nak buka, baru tergesa-gesa menyediakan makanan.
Bab 45: Menyegerakan Berbuka
958. Sahl bin Sa’ad mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”
– Jangan jadi macam umat yang dahulu. Mereka melambatkan berbuka. Macam puak Yahudi, mereka akan menunggu keluar bintang baru mereka akan berbuka.
Bab 46: Apabila Orang Berpuasa Sudah Berbuka dalam Bulan Ramadhan, Kemudian Matahari Kelihatan Lagi
959. Asma’ binti Abu Bakar رضي الله عنه berkata, “Kami berbuka pada masa Nabi pada hari yang berawan, kemudian matahari tampak lagi.” Kemudian ditanyakan kepada Hisyam, “Apakah para sahabat disuruh mengqadha?” Hisyam berkata, “Harus mengqadha?”
Ma’mar berkata, “Saya mendengar Hisyam berkata, ‘Aku tidak mengetahui, apakah mereka itu mengqadha atau tidak.'”

Bab 47: Puasa wishal
964. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Nabi melarang melakukan wishal (Dalam satu riwayat: ‘Janganlah kamu melakukan wishal’, beliau ucapkan dua kali) dalam berpuasa. Salah seorang (dalam satu riwayat: Beberapa orang) dan kaum muslimin berkata, ‘Sesungguhnya engkau berwishal, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Siapakah diantara kamu yang seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam dengan diberi makan dan minum oleh Tuhanku.’ (Lalu mereka tetap memaksakan diri melakukan semampu mungkin). Ketika mereka enggan menghentikan wishal, beliau mewishalkan mereka sehari, kemudian sehari. Kemudian mereka melihat tanggal, lalu beliau bersabda, ‘Seandainya tanggal itu mundur, niscaya aku tambahkan kepadamu.’ Beliau bersabda begitu seakan-akan hendak menghukum mereka ketika mereka enggan menghentikan (wishal).”
– Nabi boleh melakukan puasa berterusan, kerana baginda diberi makanan oleh Allah walaupun baginda berpuasa. Mungkin makanan itu diberikan dengan zikir zikir baginda.
Bab 49: Orang yang Bersumpah kepada Saudaranya Supaya Tidak Meneruskan Puasa Sunnahnya dan Dia Berpendapat Tidak Wajib Mengqadhanya Jika yang Bersangkutan Menyetujuinya
965. Abu Juhaifah berkata, “Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abud Darda’. Maka, Salman mengunjungi Abud Darda’, lantas ia melihat Ummu Darda’ (isteri Abu Darda) mengenakan pakaian kerja (pakaian yang jelek), lalu ia bertanya kepada Ummu Darda’, ‘Mengapa engkau begitu?’ Ia menjawab, ‘Saudaramu Abud Darda’ tidak mengesahkan dunia lagi.’ Kemudian Abud Darda’ datang, lantas Salman membuatkan makanan untuknya, dan berkata, ‘Makanlah.’ Abud Darda’ berkata, ‘Sesungguhnya saya sedang berpuasa.’ Salman menjawab, ‘Saya tidak akan makan sehingga kamu makan.’ Maka, Abud Darda’ makan. Ketika malam hari Abud Darda’ hendak melakukan shalat, lalu Salman berkata, ‘Tidurlah.’ Maka, ia pun tidur. Kemudian ia hendak melakukan shalat, lalu Salman berkata, ‘Tidurlah!’ Kemudian pada akhir malam, Salman berkata, ‘Bangunlah sekarang!’ Kemudian keduanya melakukan shalat. Setelah itu Salman berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu (isterimu) mempunyai hak atasmu. Maka, berikan kepada setiap yang mempunyai hak akan haknya.’ Lalu Abud Darda’ datang kepada Nabi, dan menuturkan hal itu kepada beliau. Maka, beliau bersabda, ‘Benar Salman.'”
– Ini adalah satu kes di mana Abu darda’ membuka puasanya yang sedang dilakukannya kerana menghormati tetamu. Dan tidak perlu diganti puasa itu.
– Ulama mengatakan sunat untuk seseorang itu berbuka jikalau ada orang datang melawatnya kerana dia perlu untuk melayaninya. Tapi kalau dia pergi ke rumah orang lain dan orang itu menjamunya, dia boleh berkata bahawa dia berpuasa.

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: Puasa dalam musafir dan lain-lain

Aisyah رضي الله عنها istri Nabi صلی الله عليه وسلم mengatakan bahwa Hamzah bin Anir al-Aslami berkata kepada Nabi, “(Wahai Rasulullah, saya suka berpuasa), apakah saya boleh berpuasa dalam bepergian?” Dan, ia banyak berpuasa. Beliau bersabda, “Jika mau, berpuasalah; dan jika kamu mau, maka berbukalah!”
Syarah: Maka dalam hadith ini, Islam memberi kelonggaran samada mahu berbuka atau terus sahaja puasa.
Bab 36: Sabda Nabi kepada Orang yang Tidak Dinaungi Sedang Hari Sangat Panas
Jabir bin Abdullah رضي الله عنه berkata, “Rasulullah dalam suatu perjalanan, beliau melihat kerumunan dan seseorang sedang dinaungi. Beliau bertanya, ‘Apakah ini?’ Mereka menjawab, ‘Seseorang yang sedang berpuasa.’ Maka, beliau bersabda, ‘Tidak termasuk kebajikan, berpuasa dalam bepergian.'”
Syarah: Kalau seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa di dalam perjalanan, maka lebih baik untuk dia kalau dia berbuka sahaja. Janganlah menyusahkan diri dia dan orang lain kalau dia meneruskan lagi niatnya untuk berpuasa itu.
Bab 37: Para Sahabat Nabi Tidak Saling Mencela dalam Hal Berpuasa dan Berbuka (Tidak Berpuasa)
951. Anas bin Malik berkata, “Kami bepergian bersama Nabi, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa.”
Syarah: Inilah yang dimaukan untuk orang-orang musafir. Ada yang kuat, maka mereka boleh untuk meneruskan puasa mereka. Dan ada yang tidak larat, maka dia eloknya berbuka sahaja. Tapi yang kuat meneruskan puasanya itu, janganlah mencela orang yang berbuka. Dan sebaliknya, janganlah yang berbuka mencela juga orang yang berpuasa.
Bab 39: Firman Allah, “Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah.” (al-Baqarah: 184)
Ibnu Umar dan Salamah ibnul Akwa’ berkata, “Ayat di atas itu telah dimansukh (dihapuskan) oleh ayat, ‘Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antaramu yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak dari hari yang ia tinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.'” (al-Baqarah: 185)
Ibnu Abi Laila berkata, “Kami diberi tahu oleh para sahabat Nabi, ‘Diturunkan kewajiban berpuasa dalam bulan Ramadhan, lalu para sahabat merasa berat melakukannya. Oleh karena itu, barangsiapa yang dapat memberikan makanan setiap harinya kepada seorang miskin, orang itu boleh meninggalkan puasa. Yaitu, dari golongan orang yang sangat berat melakukannya. Mereka diberi kemurahan untuk meninggalkan puasa. Kemudian hukum di atas ini dimansukh (dihapuskan) dengan adanya ayat, ‘wa an tashuumuu khairul lakum’ ‘Dan berpuasa itu lebih baik bagimu’.’ Lalu, mereka diperintahkan berpuasa.'”
Dari Ibnu Umar رضي الله عنه (bahawa ia) membaca potongan ayat, “fidyatun tha’aamu masaakiin’ ‘Membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin’.” Ibnu Umar mengatakan, “Ia (ayat) itu dihapuskan hukumannya.”

Syarah: Dulu, ada pilihan samada seseorang itu mahu berpuasa atau tidak. Kalau dia tak mahu berpuasa, dia boleh memberi makan kepada orang miskin. Tapi lepas itu tidak boleh lagi. Seseorang itu mesti berpuasa juga. Dan kalau dia tidak mampu berpuasa, dia kena membayar fidyah.

Bab 40: Kapankah Dilakukannya Qadha Puasa Ramadhan
Ibnu Abbas berkata, “Tidak mengapa jika mengqadha puasa itu dipisah-pisah, karena firman Allah, ‘fa’iddatun min ayyamin ukhar’ ‘Maka, wajiblah baginya berpuasa sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain’.'”
Ibrahim berkata, “Jika seseorang tertinggal dalam mengqadha puasa Ramadhan, sehingga datang lagi bulan Ramadhan berikutnya, maka dia wajib berpuasa untuk Ramadhan yang lalu dan untuk Ramadhan yang satunya. Dia tidak diwajibkan memberi makan kepada orang miskin.”
Masalah juga diriwayatkan dari Abu Hurairah secara mursal.

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Saya biasa mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, dan saya tidak dapat mengqadhanya melainkan di bulan Sya’ban.” Yahya berkata, “(Hal itu karena) sibuk dengan urusan Nabi.”

Syarah: Kita boleh untuk mengganti puasa yang ditinggalkan bila-bila masa sahaja. Tidak perlu berturut-turut. Jadi, kalau kita tertinggal lima hari, tidaklah perlu untuk kita buat lima hari berturut-turut. Dan kita tidak perlu menggantikannya secepat mungkin, dalam bulan Syawal dan sebagainya. Macam dalam hadith di atas, Aisyah mengganti puasanya di bulan Syaaban, maknanya dan dekat-dekat nak masuk ramadhan yang satu lagi. Ini adalah kerana dia disibukkan dengan melayan nabi. Maka dia boleh ganti, pada bulan itu sahaja.

Bab 41: Wanita yang Haid Meninggalkan Puasa dan Shalat
Abu Zinad berkata, “Sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi (yakni ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi) dan sesuatu yang dibenarkan agama (syariat Islam) banyak yang diperselisihan antara yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada jalan bagi umat Islam kecuali mengikuti salah satunya. Di antaranya adalah bahwa orang yang haid wajib mengqadha puasa, tetapi tidak wajib mengqadha shalat.”

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: perkara yang membatalkan puasa

Sabda Nabi, “Jika seseorang berwudhu, maka hendaklah menghirup air dengan lubang hidungnya”, Dan Beliau Tidak Membedakan Antara Orang yang Berpuasa dan yang Tidak

Hasan berkata, “Tidak batal orang yang berpuasa memasukkan obat titis ke dalam hidungnya, asal tidak sampai masuk ke kerongkongannya. Tidak batal pula orang yang mempergunakan celak.”
Atha’ berkata, “Jika orang yang berpuasa berkumur-kumur lalu membuang air yang ada di mulutnya, maka tidak membatalkan puasa, jika ia tidak menelan ludahnya beserta sisanya. Orang yang berpuasa jangan mengunyah sesuatu yang ada rasanya. Apabila ludahnya bercampur kunyahannya dan tertelan, maka saya tidak mengatakan batal puasanya, tetapi dilarang. Apabila orang yang berpuasa menyedut air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya, tiba-tiba air itu masuk ke dalam kerongkongannya dan tidak mampu membuangnya, maka tidak membatalkan puasanya.”

Syarah: Ini adalah satu perbuatan semasa mengambil wudu’ yang jarang saya lihat umat islam di Malaysia melakukannya. Iaitu memasukkan air ke dalam hidung dan menghamburkannya keluar. Dan perbuatan ini tidak membatalkan puasa. Sebab Nabi, bila baginda suruh buat itu, dia tidak mengatakan jangan dibuat semasa bulan puasa.

Bab 29: Jika Orang Yang Berpuasa Bersetubuh pada Siang Hari Bulan Ramadhan
Disebutkan dari Abu Hurairah sebagai hadits marfu (yakni diangkat sampai Rasulullah), “Barangsiapa yang tidak puasa sehari dalam bulan Ramadhan tanpa adanya uzur dan bukan karena sakit, maka tidak dapat diganti dengan puasa setahun penuh, sekalipun ia mau berpuasa setahun penuh.”
Syarah: Maknanya, kalau kita sengaja tidak berpuasa, kita tidak akan dapat mengganti puasa itu sampai bila-bila. Sekalipun kita berpuasa penuh. Maka janganlah kita sengaja tidak puasa. Ini tidak termasuk jikalau kita meninggalkan puasa itu diatas sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, jikalau kita sakit atau dalam perjalanan.
Ibnu Mas’ud juga berpendapat demikian.
Sa’id bin Musayyab, Sya’bi, Ibnu Jubair, Ibrahim, Qatadah, dan Hammad berkata, “Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan itu wajib mengqadha setiap hari yang ditinggalkan.”

Syarah: Walaupun dia tidak akan dapat mengganti balik pahala yang dia telah tinggalkan, tapi dia masih lagi kena ganti puasa yang ditinggalkannya itu.

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu ia mengatakan bahwa dirinya terbakar. Lalu, Nabi bertanya, ‘Mengapa kamu?’ Dia menjawab, ‘Saya telah mencampuri isteri saya pada siang bulan Ramadhan.’ Kemudian didatangkan kepada Nabi sekantong (bahan makanan), lalu beliau bertanya, ‘Di mana orang yang terbakar itu?’ Orang itu menjawab, ‘Saya.’ Beliau bersabda, ‘Bersedekahlah dengan ini.'”

Syarah: Yang dimaksudkan dengan terbakar itu adalah dia menyesali perbuatannya menggauli isterinya di dalam bulan Ramadhan, siang hari. Jikalau dia telah melakukan perkara seperti itu, maka dia perlu dikenakan kifarah. Salah satu kifarah adalah memberi makan.

Bab 30: Apabila Orang Mencampuri Istrinya pada Siang Hari Bulan Ramadhan dan Tidak Ada Sesuatu Pun yang Dapat Dipergunakan Membayar Kafarat, Maka Ia Boleh Diberi Sedekah Secukupnya untuk Membayar Kafarat
Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya binasa.’ Beliau bertanya, ‘Mengapa engkau?’ Ia berkata, ‘Saya telah menyetubuhi isteri saya padahal saya sedang berpuasa (pada bulan Ramadhan).’ Rasulullah bersabda, ‘Apakah kamu mempunyai budak yang kamu merdekakan?’ Ia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya, ‘Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?’ Ia menjawab, ‘Tidak mampu.’ Beliau bersabda, ‘Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?’ Ia menjawab, ‘Tidak mampu.’ Beliau bersabda, ‘(Duduklah!’ Kemudian ia duduk.), lalu berdiam di sisi Nabi. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba dibawakan satu ‘araq (satu kantong besar) yang berisi kurma kepada Nabi. (Dalam satu riwayat: maka datanglah seorang laki-laki dari golongan Anshar). Beliau bertanya, ‘Manakah orang yang bertanya tadi?’ Orang itu menjawab, ‘Saya.’ Beliau bersabda, ‘Ambillah ini dan sedekahkanlah.’ Ia berkata kepada beliau, ‘Apakah kepada orang yang lebih fakir (dalam satu riwayat: lebih memerlukannya) daripadaku wahai Rasulullah? Demi Allah di antara dua batu batas (dalam satu riwayat: dua tepian kota Madinah) (ia maksudkan dua tanah tandus Madinah) tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku.’ Maka, Nabi tertawa sehingga gigi seri beliau tampak. Kemudian beliau bersabda, ‘(Pergilah, dan) berikanlah kepada keluargamu.'”
Syarah: Maka jikalau bersetubuh dengan isteri dalam bulan Ramadhan semasa berpuasa, selain dari mengganti puasa itu, orang itu dikenakan kifarah. Pertama, membebaskan hamba abdi. Jikalau tidak ada, maka dia kena berpuasa dua bulan berturut-turut. Jikalau tidak mampu, maka dia kena untuk memberi makan enam puluh orang miskin. Orang itu tidak dapat melakukan puasa dua bulan itu adalah kerana dia adalah seorang yang tua. Jadi dia tak larat nak puasa dua bulan berturutan. Dan kerana dia seorang yang miskin, apabila ada orang datang dan beri makanan kepada Nabi, Nabi telah memberikannya kepada beliau untuk disedekahkan kepada orang lain. Tapi sebab dialah yang paling miskin di Madinah masa itu, dia kena sedekahkan sahaja kepada keluarga dia.
Bab 32: Berbekam dan Muntah bagi Orang yang Berpuasa

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Jika seseorang muntah pada waktu puasa, maka puasanya tidak batal. Sebab, ia mengeluarkan dan bukannya memasukkan.”
Disebutkan dari Abu Hurairah bahwa muntah itu mambatalkan puasa, namun riwayat yang pertama itu lebih tepat.

Ibnu Abbas dan Ikrimah berkata, “Puasa itu bisa batal dengan sebab adanya sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar.”

Ibnu Umar رضي الله عنه berbekam, padahal ia sedang berpuasa. Kemudian dia tidak lagi berbekam pada siang hari, dan dia berbekam pada waktu malam.

Abu Musa berbekam pada malam hari.

Disebutkan dari Sa’d, Zaid bin Arqam, dan Ummu Salamah bahwa mereka berbekam pada waktu berpuasa.

Bukair berkata dari Ummi Alqamah, “Kami berbekam di sisi Aisyah, tetapi dia tidak melarangnya.”

Diriwayatkan dari al-Hasan dari beberapa orang secara marfu, katanya, “Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.”

Hadits serupa diriwayatkan dari al-Hasan. Ditanyakan kepadanya, “Dari Nabi?” Dia menjawab, “Ya.” Kemudian dia berkata lagi, “Allah lebih mengetahui.”

Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi berbekam (di kepala beliau) karena suatu penyakit yang menimpa beliau, padahal beliau sedang ihram. (Karena suatu penyakit yang menimpa beliau, dengan air yang disebut lahyu Jamal), beliau berbekam padahal beliau sedang berpuasa.”

Syu’bah berkata, “Saya mendengar Tsabit al-Bunani bertanya kepada Anas bin Malik, ia berkata, ‘Apakah engkau memakruhkan berbekam untuk orang yang berpuasa (pada zaman Nabi)?’ Anas menjawab, ‘Tidak, kecuali karena melemahkan tubuh.'”

Syarah: Berbekam adalah tidak sesuai dilakukan di bulan puasa kerana ianya melemahkan. Itulah sebabnya ia dilarang. Takut nanti bila dah penat, sampai dia akan buka puasa pula nanti.