Sahih Bukhari: Kitab Puasa: I’tikaf

Bab: Iktikaf di sepuluh hari terakhir

1885. Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan
kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus bahwa Nafi’ mengabarkannya dari ‘Abdullah bin ‘Umar
radliallahu ‘anhua berkata: ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf pada sepuluh
hari yang akhir dari Ramadhan”.

– I’kitaf ini adalah untuk mencari Malam Lailatul Qadr. Kena duduk di dalam masjid terus. Memutuskan hubungan dengan anak isteri sewaktu itu. Untuk beribadat di masjid sahaja. Maka inilah yang sebenarnya dinamakan i’tikaf. Bukannya seperti pemahaman orang sekarang, iaitu masuk sekejap sahaja ke masjid, sudah dikira i’tikaf.

1886. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan
kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Aisyah
radliallahu ‘anha, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam beri’tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian
isteri-isteri Beliau beri’tikaf setelah kepergian Beliau.

– Ini dalil yang menunjukkan bahawa perempuan boleh juga melakukan i’tikaf di masjid.

1887. Telah menceritakan kepada kami Isma’il berkata, telah menceritakan kepada saya
Malik dari YAzid bin ‘Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimiy
dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ‘i’tikaf pada sepuluh malam pertengahan bulan dari

Ramadhan lalu orang-orang mengikutinya. Hingga ketika malam kedua puluh satu, yaitu

malam ketika Beliau kembali ke tempat i’tikaf Beliau, Beliau berkata: “Siapa yang telah
beri’tilkaf bersamaku maka hendaklah dia beri’tikaf pada sepuluh malam-malam akhir.
Sungguh aku telah diperlihatkan tentang malam Lailatul Qadar ini namun kemudian aku
dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada malam sepuluh akhir dan carilah pada
malam yang ganjil”. Kemudian pada malam itu langit menurunkan hujan. Pada waktu itu
atap masjid masih terbuat dari dedaunan hingga air hujan mengalir masuk kedalam masjid.
Kemudian mataku memandang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang pada dahi Beliau
ada sisa air dan tanah di waktu pagi pada hari kedua puluh satu”.

– Pada zaman Nabi, Lailatul Qadr telah terjadi semasa malam ke 21. Lailatul Qadr tidak tetap. Sentiasa berubah-ubah.

Bab: Wanita haid menyisir kepala orang yang sedang iktikaf 

1888. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan
kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari
‘Aisyah radliallahu ‘anhu berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjulurkan kepala
Beliau kepadaku ketika sedang beri’tikaf di masjid lalu aku menyisir rambut Beliau
sedangkan aku saat itu sedang haidh”.

– Bukanlah semasa beriktikaf itu langsung tidak boleh bertemu dengan isteri.

Bab: Tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan

1889. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari
Ibnu Syihab dari ‘Urwah dan ‘Amrah binti ‘Abdurrahman bahwa ‘Aisyah radliallahu ‘anha
isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
pernah menjulurkan kepala Beliau kepadaku ketika sedang berada di masjid lalu aku
menyisir rambut Beliau. Dan Beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan
(buang hajat) apabila Beliau sedang beri’tikaf”.

– Jikalau sedang beriktikaf, tidak boleh pulang ke rumah, kecuali jikalau ada keperluan yang mendesak.

Bab: Mandi untuk orang yang itikaf 

1890. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata:
“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencumbui aku ketika aku sedang haidh dan
Beliau juga pernah mengeluarkan kepala Beliau dari masjid ketika sedang beri’tikaf lalu aku
membasuh rambut Beliau sedangkan aku saat itu sedang haidh”.

– Di dalam Islam, tidaklah haidh itu menyebabkan seseorang perempuan itu dikira sebagai kotor sehingga tidak boleh disentuh. Itu adalah pemahaman semasa jahiliah. Tapi tidaklah sampai mengadakan hubungan kelamin dengan isteri.

Bab: Iktikaf di malam hari 

1891. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya
bin Sa’id dari ‘Ubaidullah telah mengabarkan kepada saya Nafi’ dari Ibnu’Umar radliallahu
‘anhuma bahwa ‘Umar bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, katanya: “Aku
pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri’tikaf dalam satu malam di Al Masjidil
Haram”. Maka Beliau berkata: “Tunaikanlah nadzarmu itu”.

– Ini menunjukkan bahawa orang Jahiliah dulu pun ada juga melakukan nazar dan melakukan i’tikaf. Dan ini adalah dalil mengatakan jikalau seseorang itu bernazar perkara yang elok yang bersesuaian dengan Islam, maka apabila dia masuk islam, dia kena tunaikan.

– Ada yang menggunakan hadis ini mengatakan bahawa boleh beriktikaf pada malam hari sahaja, tanpa melibatkan puasa. Kerana Umar dalam hadith ini cakap malam, dan kalau malam hari, tidak ada puasa. Allahu a’lam.

Bab: Wanita beriktikaf 

1892. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Amrah dari ‘Aisyah radliallahu
‘anha berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari
bulan Ramadhan dan aku membuatkan tenda khusus untuk Beliau, dan setiap beliau selesai
dari shalat Shubuh Beliau masuk ke dalam tenda tersebut. Kemudian Hafshah meminta izin
kepada ‘Aisyah untuk juga membuat tenda, maka ‘Aisyah mengizinkannya, lalu Hafshah
membuatnya. Ketika Zainab putri dari Jahsy melihatnya ia pun membuat tenda yang lain
buatnya. Pada pagi harinya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat tenda-tenda tersebut
lalu berkata: “Apa ini?” Lalu Beliau diberitahu. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
berkata: “Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan membuat tenda-tenda ini)?”
Akhirnya Beliau meninggalkan i’tikaf pada bulan itu lalu Beliau ber’tikaf sepuluh hari pada
bulan Syawal.

– Pada satu tahun, baginda Nabi berniat untuk melakukan i’tikaf. Tanpa diketahui oleh baginda, isteri-isteri baginda juga ingin untuk menyertai baginda di dalam melakukan i’tikaf itu. Mereka masing-masing memasang khemah. Bila Nabi tahu, dia tidak suka. Masjid bukannya besar sangat, jadi kalau masing-masing dah ada khemah, mestilah menyesakkan keadaan di situ. Dia sampai membatalkan niat untuk melakukan i’tikaf pada ramadhan tahun itu. Tapi kerana baginda memang biasa melakukan i’tikaf, maka baginda mengganti i’tikaf yang sepatutnya dibuat pada Ramadhan itu pada Syawal berikutnya.

Bab: Tenda dalam masjid 

1893. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami
Malik dari Yahya bin Sa’id dari ‘Amrah binti ‘Abdurrahman dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha
berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hendak beri’tikaf. Ketika Beliau menuju tempat
khusus untuk i’tikaf Beliau, Beliau melihat ada tenda-tenda, yaitu tendanya ‘Aisyah, Hafshah
dan Zainab. Maka Beliau berkata: “Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan
membuat tenda-tenda ini)?” Akhirnya Beliau pergi dan tidak jadi i’tikaf. Kemudian Beliau
ber’tikaf sepuluh hari pada bulan Syawal.

Bab: Apakah orang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk suatu
keperluannya 

1894. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami
Syu’aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya ‘Ali bin a-Husain radliallahu
‘anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengabarkan kepadanya
bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam masa-masa
i’tikaf Beliau di masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, dia berbicara sejenak
dengan Beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun
berdiri untuk mengantarnya hingga ketika sampai di pintu masjid yang berhadapan dengan
pintu rumah Ummu Salamah, ada dua orang dari kaum Anshar yang lewat lalu keduanya
memberi salam kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam berkata kepada keduanya: “Kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Shafiyah
binti Huyay”. Maka keduanya berkata: “Maha suci Allah, wahai Rasulullah”. Kejadian ini
menjadikan berat bagi keduanya. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:
“Sesungguhnya setan mendatangi manusia lewat aliran darah dan aku khawatir setan telah
memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua”.

– Boleh untuk berbicara dengan isteri atau orang lain kalau ada keperluan yang mendesak.

– Nabi menghormati isterinya sampai menghantarnya ke pintu masjid.

– Nabi menjelaskan kepada orang yang melihat baginda dengan isterinya. Takut kalau dia tak cakap, mereka akan fikir macam-macam setelah dibisikkan oleh syaitan.

– Syaitan bergerak di dalam tubuh badan manusia di dalam pembuluh darah.

Bab: Iktikaf dan keluarnya nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dipagi hari ke dua
puluh

1895. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Munir dia mendengar Harun bin Isma’il
telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Al Mubarak berkata, telah menceritakan kepada
saya Yahya bin Abu Katsir berkata, aku mendengar Abu Salamah bin ‘Abdurrahman berkata;
Aku pernah bertanya kepada Abu Sa’id Al Khudriy, aku katakan: “Apakah kamu pernah
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberitahukan tentang Lailatul Qadar?”
Dia menjawab: “Ya pernah, kami pernah ber’i’tikaf bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam pada sepuluh malam pertengahan dari bulan Ramadhan. Dia berkata: “Kemudian
kami keluar pada pagi hari kedua puluh. Dia berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam memberikan khuthbah kepada kami pada pagi hari kedua puluh dan berkata:
“Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang Lailatul Qadar namun aku dilupakan
waktunya yang pasti. Maka carilah pada sepuluh malam-malam akhir dan pada malam yang
ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi, bahwa aku sujud diatas tanah dan air (yang
becek). Oleh karena itu siapa yang sudah beri’tikaf bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam maka kembalilah beri’tikaf”. Maka orang-orang kembali ke masjid. Dan saai itu
tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang
awan yang banyak lalu hujan turun. Kemudian shalat didirikan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam sujud diatas tanah yang becek dan air hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada
ujung hidung dan dahi Beliau.

– Ini menunjukkan yang Lailatul Qadr telah berlaku pada malam ke 21 pada zaman rasulullah.

Bab: Wanita mustahadlah beriktikaf 

1896. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin
Zurai’ dari Khalid dari ‘Ikrimah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata; Ada seorang dari isteri-isteri
Beliau yang ikut beri’tikaf bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam
keadaan mengalami istihadhah. ‘Aisyah radliallahu ‘anha melihat ada darah berwarna merah
dan kekuningan sedangkan di bawahnya diletakkan baskom sementara dia mengerjakan
shalat”.

– Menunjukkan kalau perempuan mengalami darah istihadhah, boleh masuk masjid. Yang tak boleh masuk itu, kalau dia darah haidh.

Bab: Wanita mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf 

1897. Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufair berkata, telah menceritakan kepada
saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya ‘Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu
Syihab dari ‘Ali bin Al Husain radliallahu ‘anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan
kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf
telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhriy dari ‘Ali bin Al Husain radliallahu
‘anhuma; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berada di dalam masjid sedangkan isteri-isteri
Beliau bersama Beliau dalam keadaan bergembira. Beliau berkata kepada Shafiyah binti
Huyyay: “Janganlah kamu tergesa-gesa hendak pulang, tunggulah hingga aku keluar
bersamamu”. Rumah Shafiyah berada di perkampungan Usamah. Maka Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam keluar bersama Shafiyah. Kemudian di jalan ada dua orang dari Kaum
Anshar yang berjumpa dengan Beliau lalu keduanya memandang Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam sesaat lalu keduanya meneruskan perjalanannya. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
berkata kepada keduanya: “Kemarilah kalian, ini adalah Shafiyah binti Huyay”. Maka
keduanya berkata: “Maha suci Allah, wahai Rasulullah”. Lalu Beliau shallallahu ‘alaihi
wasallam berkata: “Sesungguhnya syetan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan
aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua”.

Bab: Apakah orang yang iktikaf boleh melakukan pembelaan atas dirinya

1898. Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah berkata, telah mengabarkan
kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu ‘Atiq dari Ibnu Syihab dari ‘Ali
bin Al Husain radliallahu ‘anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin
‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan aku mendengar Az Zuhriy dari ‘Ali bin Al
Husain radliallahu ‘anhuma bahwa Shafiyah radliallahu ‘anhu menemui Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam ketika Beliau sedang i’tikaf. Ketika dia kembali Beliau berjalan
mendampinginya. Kemudian ada seorang dari Kaum Anshar yang melihat Beliau. Setelah
Beliau melihatnya, Beliau memanggil orang itu lalu berkata: “Dia adalah Shafiyah”. Sufyan
beranggapan, Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Ini adalah Shafiyah. Sesungguhnya
syetan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah”. Aku bertanya kepada Sufyan: “Apakah
Shafiyah radliallahu ‘anha menemui Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam pada malam hari?”
Sufyan berkata: Memang, tidak lain kecuali di malam hari”.

– Membela diri adalah perkara yang penting. Maka tentulah dibolehkan oleh Islam.

Bab: Orang yang keluar dari tempat iktikafnya dipagi hari 

1899. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Bisyir telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal pamannya Ibnu Abu Najih dari Abu
Salamah dari Abu Sa’id. Dan diriwayatkan pula, Sufyan berkata, telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin ‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Sa’id. Dan diriwayatkan pula, aku
menduga bahwa Ibnu Abu Labid telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu
Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu berkata: “Kami pernah ber’i’tikaf bersama Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam pada sepuluh malam pertengahan. Ketika pagi pada hari kedua
puluh kami memindahkan (membawa pulang) perlengkapan kami lalu kami menemui
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Beliau berkata: “Siapa yang sudah beri’tikaf
kembalilah ke tempatnya beri’tikaf. Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang
malam ini, aku melihat aku sujud diatas air dan tanah. Ketika Beliau kembali ketempat i’tikaf
Beliau, langit nampak mendung lalu hujan turun. Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu
berkata: “Demi Dzat yang telah mengutus Beliau dengan haq, sungguh langit menurunkan
hujan sejak akhir (sore) hari itu. Masjid saat itu atapnya terbuat dari dedaunan dan sungguh
aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi Beliau.

Bab: Iktikaf di bulan syawwal 

1900. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibnu Salam telah
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudhail bin Ghozwan dari Yahya bin Sa’id dari
‘Amrah binti ‘Abdurrahman dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam selalu beri’tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat Shubuh
Beliau masuk ke tempat khusus i’tikaf Beliau. Dia (Yahya bin Sa’id) berkata: Kemudian ‘Aisyah
radliallahu ‘anha meminta izin untuk bisa beri’tikaf bersama Beliau, maka Beliau
mengizinkannya. Lalu ‘Aisyah radliallahu ‘anha membuat tenda khusus. Kemudian hal ini
didengar oleh Hafshah, maka diapun membuat tenda serupa. Begitu juga hal ini kemudian
didengar oleh Zainab maka dia pun membuat tenda yang serupa. Ketika Beliau selesai dari
shalat Shubuh Beliau melihat tenda-tenda tersebut, maka Beliau berkata: “Apa ini?” Lalu
Beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau). Maka
Beliau bersabda: “Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda
ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya”. Maka
tenda-tenda itu dibongkar dan Beliau tidak meneruskan i’tikaf Ramadhan hingga kemudian
Beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal.

– Baginda melakukan I’tikaf beliau pada bulan Syawal kerana baginda mengqada’ i’tikaf baginda yang baginda tinggalkan kerana tidak suka dengan perbuatan isteri-isteri baginda.

Bab: Pendapat bahwa seseorang tidak harus berpuasa saat iktikaf 

1901. Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah dari saudaranya dari Sulaiman
bin Bilal dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari ‘Umar bin Al
Khaththob radliallahu ‘anhu bahwa dia berkata: “Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar di
zaman Jahiliyyah untuk beri’tikaf satu malam di Al Masjidil Haram”. Maka Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Tunaikanlah nadzarmu itu”. Maka kemudian ‘Umar bin
Al Khaththob radliallahu ‘anhu melaksanakan i’tikafnya pada suatu malam.

Bab: Jika dimasa jahiliyah bernadzar untuk iktikaf, kemudian ia masuk Islam  

1902. Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid bin Isma’il telah menceritakan kepada kami
Abu Usamah dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa ‘Umar
radliallahu ‘anhu bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri’tikaf di Al Masjidil Haram. Dia
(‘Ubaid) berkata: “Aku menduga dia berkata: Untuk satu malam”. Maka Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, kepadanya: “Tunaikanlah nadzarmu itu”.

Bab: Iktikaf di sepuluh hari kedua di bulan ramadan 

1903. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan
kepada kami Abu Bakar dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu
berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selalu beri’tikaf pada bulan Ramadhan selama
sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, Beliau beri’tikaf selama dua puluh hari”.

– Baginda melakukan i’tikaf pada tahun wafatnya dua kali ganda dari yang biasa kerana pada tahun itu juga, Malaikat Jibrail datang dua kali ganda. Selalunya Jibrail akan mengulang membaca Quran sekali dengan Nabi, tapi pada tahun terakhir itu, pembacaan Quran itu dua kali.

Bab: Barangsiapa berniat untuk iktikaf kemudian mempunyai keinginan untuk
keluar (tidak melanjutkan) 

1904. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al Hasan telah
mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza’iy berkata,
telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada saya
‘Amrah binti ‘Abdurrahman dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam memberitahu bahwa Beliau akan beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan
Ramadhan. Lalu ‘Aisyah radliallahu ‘anha meminta izin kepada Beliau (untuk membuat
bangunan (tenda) khusus) maka dia diijinkan. Kemudian Hafshah meminta ‘Aisyah radliallahu
‘anha agar memintakan izin kepada Beliau untuknya lalu dilakukan oleh ‘Aisyah radliallahu
‘anha. Ketika melihat hal itu, Zainab binti Jahsy memerintahkan pula untuk membuatkan
tenda, maka tenda itu dibuat untuknya. ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Adalah Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bila telah selesai dari shalat, Beliau kembali ke tempat khusus
i’tikaf. Maka Beliau melihat ada banyak tenda, lalu berkata: “Apa ini?” Mereka menjawab:
“Ini tenda-tenda milik ‘Aisyah, Hafshah dan Zainab”. Maka Beliau bersabda: “Apakah mereka
mengharapkan kebajikan dengan tenda-tenda ini?. Aku tidak akan beri’tikaf”. Maka Beliau
pulang ke rumah. Setelah Lebaran ‘Iedul Fithri Beliau i’tikaf sepuluh hari di bulan Syawal.

Bab: Orang yang beritikaf memasukkan kepalanya ke dalam rumah untuk dibasuh 

1905. Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad telah menceritakan
kepada kami Hisyam binYusuf telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhriy dari
‘Urwah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa dia menyisir rambut Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam saat sedang haidh ketika Beliau sedang i’tikaf di masjid, ketika itu Beliau
menjulurkan kepala Beliau kepadanya.

Kuliah Maulana Asri boleh didapati di sini

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s